Zakládající listina spolku

Stanovy občanského sdružení

    "Morava nejsou Čechy"

Čl. I

Název, sídlo, působnost a charakter sdružení

1/         Název sdružení je: Morava nejsou Čechy.

2/         Sídlem sdružení je: * nezveřejňueme

3/         Sdružení působí po celém území České republiky, nečlení se na organizační jednotky

4/         Sdružení je občanské sdružení založené podle z.č. 83/1990 Sb. ‚ ve kterém se sdružují

zastánci rovnoprávného postavení Moravy s Čechami a Slezskem v rámci České republiky

Čl.II.
     Cíle sdružení

Cíle sdružení jsou:

·         Legálními prostředky působit nato, aby Morava nebyla opomíjena v žádné oblasti společného soužití s Čechami, které jsou druhou částí České republiky

Čl. III

                                                                  Formy činnosti

·         Soustřeďování informací o tom, jak je potlačováno povědomí občanů Moravy, kteří se cítí být Moravany v současné praxi především sdělovacích prostředků

·         Snaha o vrácení hranic Moravy do jejich původní podoby která byla porušena zřízením krajů

·         Součinnost s dalšími promoravskými organizacemi

·         Vrátit Moravě a Moravanům jejich místo zaručené ústavou CR třeba i soudními přemi s odpůrci

·         O-světová činnost o Moravě,  přednášky, články, styk s jinými organizacemi

Čl. IV

Členství ve sdružení

1/         Členem může být každá fyzická osoba starší 18 let.

2/         Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je zapotřebí souhlas 2/3      přítomných členů výboru.

3/         Zakládajícími členy sdružení jsou osoby zapsané na prezenční listině zakládající schůze dne 24.6.2010:

a /     *bez uveřejnění

b /     *bez uveřejnění

c /     *bez uveřejnění

4/         Členství zaniká

·          doručením písemné resignace člena o vystoupení výboru sdružení - rozhodnutím členské schůze o vyloučení

·         úmrtím

Člen má právo:

·         účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o jeho činnosti informován

·         účastnit se členské schůze,volit orgány sdružení a být do nic volen 

 

 

Kontakt

Morava nejsou Čechy; moravské není české Morava, Brno, manetMoravia@seznam.cz